PRIVACYVERKLARING

Chantal Vriezelaar – Empowered Lifestyle hierna wij genoemd, respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert je de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website www.chantalvriezelaar.nl t.n.v. Chantal Vriezelaar – Empowered Lifestyle,
kvk-nummer: 70424071.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien wij niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kunnen wij op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 • Indien wij betrokken raken bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, zijn wij gerechtigd alle schade die wij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Bepaalde bezoekers van de websites kiezen ervoor om met Chantal Vriezelaar – Empowered Lifestyle samen te werken op een manier dat persoonlijk identificerende informatie moet verzamelen. De hoeveelheid en soort informatie die worden verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die zich aanmelden bij Chantal Vriezelaar – Empowered Lifestyle bijvoorbeeld om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres.

Degenen die transacties aangaan, wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In beide gevallen verzamelen wij dergelijke informatie alleen voor zover dit nodig of gepast is om het doel van de interactie van de bezoeker met ons te bereiken. Wij openbaren geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten zich bezig te houden met bepaalde website gerelateerde activiteiten.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@chantalvriezelaar.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Wij openbaren potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan werknemers en/of aangesloten organisaties die deze informatie nodig hebben om dit namens Chantal Vriezelaar – Empowered Lifestyle te verwerken of om diensten te verlenen die wij beschikbaar stellen en die hebben afgesproken om het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door het gebruik van Chantal Vriezelaar-Empowered Lifestyle, stem je in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. Chantal Vriezelaar zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie niet aan iemand verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, en in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van Chantal Vriezelaar – Empowered Lifestyle, derden of het grote publiek te beschermen.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, kun jij je uitschrijven.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 Artikel 11 – Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.

 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformat
 •  Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kunnen wij ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, en naar eigen goeddunken.

Wij moedigen bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacybeleid. Als je een account hebt, ontvangt je mogelijk ook een melding met deze wijzigingen. Als je deze site blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat je akkoord gaat met een dergelijke wijziging.